در صورتیکه اطلاعات شخصی وارد شده و شماره پرونده صحیح باشد، کلمه عبور شما ثبت خواهد شد
اطلاعات شخصی (دست کم پنج مورد را وارد کنید)
ش شناسنامه پدر:
ش شناسنامه مادر:
نام کوچک پدر:
(بدون نام خانوادگی)
نام کوچک مادر:
(بدون نام خانوادگی)
تاریخ تولد پدر: calendar
تاریخ تولد مادر: calendar
تاریخ تولد کودک: calendar

اطلاعات الزامی
شماره پرونده:
شماره پرونده یک عدد 7 یا 8 رقمی است (مثال: شماره 14005018 که در تصویر زیر با رنگ زرد مشخص شده است).

توجه: شماره بالا برای نمونه نمایش داده شده است. شما باید شماره پرونده خودتان را وارد کنید.
کلمه عبور جدید:
تکرار کلمه عبور جدید: